2018-11-13 15:20 ნანახია: 286-ჯერ

ისრაელი რეზერვისტების გამოძახებას დაიწყებს - საელჩო ქვეყანაში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს მიმართავს

ის­რა­ე­ლის თავ­დაც­ვი­თი ძა­ლე­ბის ოფი­ცი­ა­ლუ­რი წარ­მო­მად­გე­ნე­ლის ბრი­გა­დის გე­ნერ­ლის, რო­ნენ მა­ნე­ლი­სის გან­ცხა­დე­ბით, ის­რა­ე­ლი რე­ზერ­ვის­ტე­ბის გა­მო­ძა­ხე­ბას და­ი­წყებს.

რო­გორც გე­ნე­რალ­მა ქვეყ­ნის რა­დი­ო­სად­გუ­რის­თვის მი­ცე­მულ ინ­ტერ­ვი­უ­ში აღ­ნიშ­ნა, რე­ზერ­ვის­ტე­ბის გა­მო­ძა­ხე­ბა უახ­ლო­ეს სა­ა­თებ­შია მო­სა­ლოდ­ნე­ლი. მი­სი­ვე თქმით, სა­ჭი­რო­ე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში რე­ზერ­ვის გა­მო­ძა­ხე­ბა გა­ფარ­თოვ­დე­ბა.

ის­რა­ელ­ში სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ელ­ჩო ის­რა­ელ­ში მყოფ ქარ­თვე­ლებს მი­მარ­თავს. „ის­რა­ელ­ში მყო­ფი სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის სა­ყუ­რა­დღე­ბოდ! ის­რა­ე­ლის სა­ხელ­მწი­ფოს სამ­ხრეთ რე­გი­ონ­ში, გან­სა­კუთ­რე­ბით ღა­ზას სექ­ტო­რის მიმ­დე­ბა­რე ქა­ლა­ქებ­სა და და­სახ­ლე­ბულ პუნ­ქტებ­ში (აშ­ქე­ლო­ნი, სდე­რო­ტი, აშ­დო­დი, ნე­ტი­ვო­ტი, ბერ შევა, ბეით კამა, კი­რი­ათ გატი) ვი­თა­რე­ბის ეს­კა­ლა­ცი­ის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, გთხოვთ, ყუ­რა­დღე­ბით ადევ­ნოთ თვალ­ყუ­რი გან­ვი­თა­რე­ბულ მოვ­ლე­ნებს და სა­ჭი­რო­ე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში იმოქ­მე­დოთ ის­რა­ე­ლის სა­გან­გე­ბო მდგო­მა­რე­ო­ბის სამ­სა­ხუ­რის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბის, ად­გი­ლობ­რი­ვი მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტე­ბის ხელ­მძღვა­ნე­ლე­ბი­სა და პო­ლი­ცი­ის მი­თი­თე­ბე­ბის შე­სა­ბა­მი­სად.

შექ­მნილ მდგო­მა­რე­ო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით სა­ელ­ჩო­ში მოქ­მე­დებს ცხე­ლი ხაზი: +9723609-3206, +972526919092“, - ნათ­ქვა­მია სა­ელ­ჩოს გან­ცხა­დე­ბა­ში.

შე­გახ­სე­ნებთ, რომ პა­ლეს­ტი­ნურ­მა ტე­რო­რის­ტულ­მა ორ­გა­ნი­ზა­ცია „ჰა­მა­სმა“ ღა­ზას სექ­ტო­რი­დან ის­რა­ე­ლის მი­მარ­თუ­ლე­ბით 370 ჭურ­ვი გა­უშ­ვა, აქე­დან 100 ჭურ­ვი ის­რა­ე­ლის სა­ჰა­ე­რო თავ­დაც­ვის სის­ტე­მებ­მა მო­ი­გე­რი­ეს.

„ის­რა­ე­ლის სა­მო­ქა­ლა­ქო პი­რე­ბის წი­ნა­აღ­მდეგ ფარ­თო­მას­შტა­ბი­ა­ნი თავ­დას­ხმის და­წყე­ბი­დან ტე­რო­რის­ტუ­ლი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბის მხრი­დან ღა­ზას სექ­ტო­რი­დან 370 ჭურ­ვია გაშ­ვე­ბუ­ლი ის­რა­ე­ლის მი­მარ­თუ­ლე­ბით. და­ახ­ლო­ე­ბით 100 ჭურ­ვი მო­გე­რი­ე­ბუ­ლია სა­ჰა­ე­რო თავ­დაც­ვის მიერ“, - ნათ­ქვა­მია ის­რა­ე­ლის არ­მი­ის გან­ცხა­დე­ბა­ში.

თა­ვის მხრივ, ის­რა­ე­ლის სა­ჰა­ე­რო ძა­ლებ­მა სა­პა­სუ­ხო შე­ტე­ვი­სას ღა­ზას სექ­ტორ­ში იე­რი­ში მი­ი­ტა­ნეს ტე­რო­რის­ტუ­ლი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბის „ჰა­მა­სი­სა“ და „ის­ლა­მუ­რი ჯი­ჰა­დის“ 100-მდე ობი­ექ­ტზე.